info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van T&A Cards (Ondernemingsnummer: BE 0719.343.783), gevestigd te Jaak van Haesendonckstraat 81, 2180 Ekeren

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor de webshop van T&A Cards, terug te vinden op www.ta-cards.com.  Producten die verkocht worden in de webshop zijn onder andere kaartspellen, single cards, accessoires etc...
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op www.ta-cards.com. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.ta-cards.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. T&A Cards behoud zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 T&A Cards garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Alle producten worden verstuurd of kunnen worden opgehaald. De koper krijgt een mail als het product beschikbaar is voor ophaling of verstuurd werd naar zijn/haar opgegeven adres. In het geval van verzending kan een verzendingskost worden aangerekend die uitdrukkelijk vermeld wordt bij de afhandeling van de bestelling.
2.3 Bestellingen worden pas verstuurd of kunnen opgehaald als T&A Cards de betaling heeft ontvangen.
2.4 T&A Cards zal bestellingen tenminste binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.5 Aan de leveringsplicht van T&A Cards zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door T&A Cards geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien er per vergissing een verkeerde prijs werd aangegeven, zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper hiervan op de hoogte brengen. Bij een prijswijziging, kan de koper altijd van zijn aankoop afzien.
3.3 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro
3.4 Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan T&A Cards heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan schriftelijk melding te maken bij T&A Cards. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt T&A Cards er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij T&A Cards, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van T&A Cards. T&A Cards houdt zich aan de Wet op de privacy en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 T&A Cards respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De koper kan deze gegevens ten allen tijde opvragen en desgevallend laten verwijderen of aanpassen.
5.3 T&A Cards maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 T&A Cards garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product, indien er een fabrieksgarantie van toepassing is.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan T&A Cards) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan T&A Cards. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan T&A Cards schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door T&A Cards gegrond worden bevonden, zal T&A Cards naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van T&A Cards en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van T&A Cards) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van T&A Cards gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van T&A Cards voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Deze garantie geldt niet (1) voor 'uitgepakte' producten zoals losse kaarten of (2) indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van T&A Cards en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt T&A Cards zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden T&A Cards slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van T&A Cards gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 T&A Cards kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen T&A Cards en een klant komt tot stand nadat een online bestelling door T&A Cards op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 T&A Cards behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van T&A Cards gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 T&A Cards is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van T&A Cards alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11. Betwistingen/Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Eventuele klachten dienen door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld aan T&A Cards.
11.2 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
11.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen T&A Cards en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen kennis, tenzij T&A Cards er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter.

Algemene Voorwaarden van T&A Cards (Ondernemingsnummer: BE 0719.343.783), gevestigd te Jaak van Haesendonckstraat 81, 2180 Ekeren

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Beste klant,

momenteel speelt er veel in de wereld op het gebied van de logistieke sector door COVID-19.  Daardoor is er geen garantie dat we de goederen op release datum binnenkrijgen, en kunnen orders eventuele vertragingen oplopen.  

Bedankt voor jullie begrip, en veel winkelplezier!

Met vriendelijke groet,

Team T&A